Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Koper
De consument of het bedrijf dat een ticket koopt voor het Boost je Webshop Live Event.

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Boost je Webshop.

Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator van het Boost je Webshop Live Event.

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen.

Locatie
De plaats waar het Boost je Webshop Live Event gehouden wordt.

Organisator
De partij die het Boost je Webshop Live Event organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket.

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper.

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement. Dit kan zijn in de vorm van een fysiek ticket, een digitaal ticket of  vermelding op de gastenlijst.

Boost je Webshop

Een samenwerking tussen Succes met je Webshop en Jouw webwinkel coach. Gevestigd te Spadestraat 42, 4818 EL Breda.

Website

www.boostjewebshop.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door Boost je Webshop worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets via de website. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 De locatie waar het Boost je Webshop Live Event wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Tickets

3.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Boost je Webshop.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst.

3.3 Boost je Webshop kan de Overeenkomst louter ter harer keuze eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.4 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

3.5 Indien Koper niet aanwezig kan zijn bij het Boost je Webshop Live Event, kan deze zijn ticket weggeven of doorverkopen. Restitutie door Boost je Webshop is niet mogelijk.

3.6 De prijzen voor Tickets zijn exclusief 21% btw.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Indien en voor zover het Boost je Webshop Live Event door de Organisator wordt geannuleerd, zal Boost je Webshop aan de Koper zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Entreegelden.

4.2 Boost je Webshop kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Boost je Webshop Live Event of de Locatie.

4.3 Indien en voor zover Boost je Webshop tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

4.4 Boost je Webshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook.

4.5 Voor zover aansprakelijkheid van Boost je Webshop uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Boost je Webshop.